Provozní řád

 1. BABY CLUB LACHTÁNEK (dále jen BCL) se nachází v prostorách domu čp. 1158 v ulici Šámalova v Mladé Boleslavi. U domu se nachází parkovací plocha pro 8 osobních vozidel. V garáži domu lze odložit kočárky, které je vhodné zajistit bezpečnostním lankem se zámkem k pevnému bodu. V BCL se nachází šatna, místnost pro odpočinek, herna, sociální zařízení pro muže a ženy, umývárny s úplným vybavením. Veškeré prostory BCL jsou vytápěny. Stěny jsou natřené fermacellem nebo obloženy keramickými obklady.
 2. BCL nabízí kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 8 let v doprovodu a bez doprovodu rodiče, aqua plavání pro děti od 6 let do 14 let, aqua aerobic pro dospělé a cvičení pro těhotné ženy a matky po porodu.
 3. BCL je otevřen od pondělí do čtvrtku od 08.00 hodin do 19.00 hodin a pátek od 08.00 do 13.00 hodin, kromě uznaných státních svátků a změn, které si provozovatel BCL vyhrazuje s tím, že účastníci kurzu budou předem o této změně vyrozuměni.
 4. Úklid BCL je prováděn vždy před zahájením a na konci provozní doby každý den od 06.00 hodin do 07.00 hodin a od 18.00 do 20.00 hodin. V průběhu provozní doby jsou každé dvě hodiny vynášeny koše s odpadky a plenami.
 5. V BCL je umístěn bazén s chlorovacím zařízením. Pro jeho provoz platí určené řády a směrnice, a je zajišťován pravidelně proškolovanými osobami. Každoročně jsou prováděny revize chlorovacího zařízení, o jehož provozu je vedena evidence nejméně 1x denně před zahájením provozu. Každou druhou hodinu provozní doby se provádí měření zbytkového chloru ve vodě. Objem používaných chemikálií odpovídá stanovenému dávkování. Hodnoty ve vodě v bazénu jsou měřeny speciálním přístrojem.
 6. O provozu BCL je vedena samostatná evidence, ve které se zaznamenává každodenní počet účastníků kurzu, teplota vody a vzduchu v 08.00 hodin, hodnoty Ph vody a výsledky organoleptických vlastnosti vody, tedy její barva, průhlednost a zápach. Rozbor vody je zajišťován ve stanovených ukazatelích : koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie, enterokoka, živé organismy (fytoplankton), pH minerální oleje, tenzidy anioaktivní, fenoly, kyslík rozpuštěný – pro první odběr před začátkem provozní doby. Vzorky vody jsou předávány ke kontrole hygienické stanici. Při zjištění, že voda nevyhovuje hygienickým požadavkům, budou účastníci a veřejnost vhodným způsobem vyrozuměna o zákazu provozování zařízení.
 7. V BCL jsou používány pomůcky, které mají odpovídající atest a prohlášení o shodnosti, pokud se pro tyto pomůcky vyžaduje. Jedná se dále uvedené plavecké pomůcky, cvičební podložky. Instruktoři pro kurzy plavání používají plováky, plavecké desky, nadlehčovací hranoly, nadlehčovací rukávky, cvičební podložky apod. V místnosti pro odpočinek a v herně jsou pro děti k dispozici hračky z plastu a plyšové hračky, které jsou pravidelně čištěny a jejich nezávadnost kontrolována instruktory. Veškeré pomůcky a hračky jsou dobře omyvatelné a určené do vody. Po skončení provozní doby se pomůcky a hračky dezinfikují.
 8. Kurzy plavání jsou určeny pro děti od 6 měsíců do 14 let věku. Po dohodě lze poskytovat zvláštní služby i dětem s handicapem. V tomto případě je nutný předchozí souhlas ošetřujícího lékaře. Kurzy plavání, jakož i jeho náplň se upravuje podle zdravotního stavu dítěte, doporučení ošetřujícího lékaře a dohody s rodiči.
 9. Kurz plavání je možné vykonávat s jedním s rodičů, a to během 10 lekcí, nebo bez rodiče s instruktorem během 20 lekcí. Jedna lekce trvá vždy 120 minut a její rozvržení je uvedeno v obecných informacích o kurzu plavání v BCL.
  • Poplatek za kurz plavání s rodičem (TYP A) je 3.000,- Kč.
  • Poplatek za kurz plavání bez rodiče (TYP B) je 3.600,- Kč.
  • Zápis do kurzu je prováděn vždy v určeném dni. Příjem dětí je omezen počtem zájemců a volných míst, zdravotním stavem dítěte a získanými zkušenostmi dítěte.
 10. Rodič je odpovědný za své dítě a je povinen se před zahájením kurzu plavání seznámit se s tímto provozním řádem, hygienickými zásadami, bezpečnostními opatřeními, obecnými informacemi o kurzu plavání, jakož je povinen se řídit pokyny instruktora.
 11. Kurz plavání v BCL probíhá hravou, citlivou a nenásilnou formou za doprovodu písniček, básniček, říkadel a škádlivek. Kurzy plavání jsou organizovány v desetitýdenních nebo dvacetitýdenních cyklech. To znamená, že se plave vždy jednou týdně v určenou hodinu po dobu deseti respektive dvaceti týdnů. Kurz je rozdělen podle věkových kategorií, pokročilosti a popřípadě jiných kritérií stanovených instruktory. Každá skupina může být nejvýše šestičlenná. Předmětem kurzu plavání je:
  • Příprava na plavání – výuka základních plaveckých dovedností
  • Zvýšená koncentrace pozornosti, schopnosti vnímat a rozvoj psychomotorických dovedností
  • Zlepšení sociálního, citového a fyzického vývoje dítěte
  • Dítě může ve vodě dělat pohyby, které ještě nedokáže na suchu a má tedy rozšířenou možnost se vyvíjet pohybově. S pokrokem plavání se bude u dítěte zlepšovat koordinace pohybů, síla, výdrž a dechová kapacita.
  • Pohyby a cvičení ve vodě mají také vliv na zdravější spánek.
  • Kvalitnější psychomotorický vývoj dítěte.
  • Otužení organismu a výchovných návyků.
  • Pěstování hygienických a výchovných návyků.
  • Výuka rodičů správným manipulačním technikám na suchu i ve vodě a obecné péči o dítě.
  • Zpestření denního režimu rodičů a dítěte.
  • Příprava na vstup do kolektivu. Dítě potkává nové dospělé a děti a zkouší nové věci. Má proto menší strach před novými situacemi s jinými lidmi. Často je to jako první společenský zážitek mimo domov (kromě čekání v čekárně u lékaře).
 12. Lekce trvá celkem 120 minut a skládá se:
  • 20 minut převlékání, sprchování a příprava na plavání
  • 40 minut plavání ve vodě z toho 5 minut rozplavání
  • 30 minut instruktážní plavání
  • 5 minut vyplavání
  • 20 minut sprchování, sušení a oblékání
  • 40 minut aklimatizace v herně a odpočívárně včetně možnosti občerstvení
  Teplota slané vody v bazénu je: 30°C – 31°C
  Teplota vzduchu v prostorách bazénu je: 29°C – 30°C
  Podmínkou účasti v kurzu plavání je takový zdravotní stav dítěte a doprovázející osoby, který neohrozí zdraví ostatních účastníků. V případě jakýchkoliv zdravotních potíží je nutná konzultace s lékařem a instruktorem. Čestné prohlášení o zdravotním stavu je součástí přihlášky do kurzu plavání.
 13. Pravidla kurzu plavání
  • Lekce se může zúčastnit pouze rodiče nebo návštěvník s dítětem, který vlastní doklad o úhradě poplatku za kurz plavání. Tento doklad slouží jako vstupenka pro dítě a dvě dospělé osoby, které jsou povinny mít tento doklad u sebe a na požádání jsou povinny ho předložit instruktorovi ke kontrole. Účast je možná pouze v době lekce nebo náhrady či jiné plánované a zaplacené akce.
  • Při absenci hlaste svoji neúčast osobně nebo telefonicky, aby se tato hodina mohla dát jako náhradní k dispozici. Po domluvě lze nejvýše třikrát poskytnout náhradní lekci kurzu plavání a to během probíhajícího kurzu. Náhradní hodiny není možné přeřazovat do dalším kurzů, popřípadě za ně žádat navrácení finanční hotovosti. Neúčast na náhradní hodině se bere jako nahrazená a také za ní není možno se dožadovat další hodiny.
  • Do bazénu smí vstupovat s dítětem jen jedna dospělá osoba.
  • Věci je možno si vždy uzamknout do skříňky. Za neuzamčené věci nezodpovídáme. Nedoporučujeme nosit do prostoru bazénu a přilehlých prostor cenné předměty a žvýkačky, popřípadě jídlo.
  • Z bezpečnostních důvodů je vhodné zajistit kočárek proti odcizení bezpečnostním lankem se zámkem, který lze na požádání v BCL zapůjčit.
  • Při ztrátě klíčku nebo zámku je nutno uhradit finanční poplatek ve výši 100,-- Kč.
  • NENECHÁVEJTE NIKDY DÍTĚ BEZ DOZORU!
  • V prostoru bazénu je zákaz kouření.
  • Instruktor pouze vede lekce kurzu plavání. Povinností instruktora není hlídání dětí.
  • Prostory herna a odpočívárny lze využívat výhradně k aklimatizaci, ke hraní s dětmi a klidu.
  • Kojit dítě lze v prostorách BCL. Jídlo je možné konzumovat pouze v prostorách k tomu určeným a vybavených (mikrovlnná trouba, stůl, žídle pro děti apod.)
 14. Rodič doprovázející dítě je povinen mít u sebe při vstupu do BCL :
  • Doklad o zaplacení poplatku za kurz plavání opravňující ke vstupu do prostor BCL.
  • Čisté plavky pro rodiče a dítě.
  • Osušku pro dítě a rodiče nebo župan.
  • Koupací čepici pro rodiče, pro dítě jen pokud má delší vlásky.
  • Hygienické potřeby – mýdlo, šampón (pouze v plastových obalech), hřeben.
  • Olejíček a smotky do uší pro děťátko.
  • Dostatek čistého prádla pro dítě.
  • Svačinka a pití pro dítě.
 15. Provozní řád, hygienické zásady a bezpečnostní opatření jsou vyvěšeny na viditelném místech v prostorách BCL. Veškeré informace (provozní řád, hygienické zásady, bezpečnostní opatření, čestné prohlášení) obdrží rodiče při podpisu přihlášky do kurzu plavání a jsou povinni se s nimi před zahájením kurzu plavání seznámit.


V Mladé Boleslavi, dne 01.09.2017

2010 © Copyright Baby Club Lachtánek | Všechna práva vyhrazena | All rights reservedDesign by Jean la Taupe