Výzkum

Studie

Téma mé bakalářské práce na VŠTVS PALESTRA se týkalo kojeneckého plavání a součástí této práce bylo i dotazníkové šetření, které bylo pro mě velice zajímavé,poučné i přínosné k mé další práci.

Cílem bylo ověření stávající metodiky plavání a celkového klima v kurzech plavání v BC Lachtánek v Mladé Boleslavi. Získaná data budou využita  ke zlepšení dosavadního programu, jak v rovině obsahové a metodické, tak v rovině zázemí a komfortu klientů.   Důležitým bodem šetření bylo rovněž zaměření se na hodnocení začlenění nácviku bezpečnosti ve vodě jako jednoho z nosných prvků mé metodiky.

Celkem jsem předala 120 dotazníků a zpět se mi jich vyplněných vrátilo 101.

Graf
graf č. 1

Graf
graf č. 2

Počet zpět vrácených dotazníků byl velice příjemný, protože to klienti vzali opravdu důsledně a dotazníky vyplňovali doma a následující týden je házeli do předem připravené krabice na recepci bazénu.

Otázky v dotazníku měli jasný charakter a veškeré otázky byly postaveny tak, aby na ně bylo snadné odpovědět. U některých otázek jsem nechala prostor i na volný komentář, o kterém se budu zvlášť zmiňovat u jednotlivých otázek, tak, že tam tyto komentáře vložím.

ZÁKLADNÍ INFORMACE


V první části jsem zmapovala účastníky kurzů plavání. Zde se označovala správná varianta.

1.Kurzy plavání absolovoval v BC Lachtánek:

 • maminka
 • tatínek
 • bez doprovodu rodiče v bazéně
 • syn
 • dcera

PLAVAJÍCÍPOČET
maminka84
tatínek9
bez doprovodu rodiče27
syn54
dcera47

tabulka č. 1

Graf
graf č. 3

Poměr maminek a tatínků se za poslední 3 roky zvýšil, již to není pouze o aktivitě matka dítě, ale i otec dítě . Stále je ještě více plaváčků, kteří chodí společně s rodiči než dětí plavajících samostatně.

2. Rodič, který se účastnil kurzů plavání je:

 • plavec
 • neplavec
 • potápějící se
 • nepotápějící se

RODIČPOČET
plavec86
neplavec1
potápějící se74
nepotápějící se13

tabulka č. 2

Graf
graf č. 4

Osobní přínos pro rodiče na toto jsem dostala 33 komentářů, které byly velice zajímavé. většinou se jednalo o pestře strávený čas s dětmi na mateřské dovolené, větší kontakt s dítětem, důvěra, zdokonalení v plavání i potápění pro rodiče i dítě, překonání strachu ze zpívání, rozvoj sama sebe, příjemné prožitky , nové poznatky, setkání s jinými novými lidmi se stejně starými dětmi, navázání nových přátelství, naučení se potápět pro rodiče.

Za všechny komentáře jsem velice ráda a zároveň mě těší jejich kladný ohlas,že neberou plavání jako povinnost ale dobrovolnou činnost, která je prospěšná pro ně i dítě.

3. Jak dlouho jste chodili na plavecký výcvik:

uveďte počet kurzů zda víte:……………………………………
nebo zaškrtněte možnou variantu:
 • 1
 • 2 – 3
 • 4 – 6
 • 7 – 10
 • 11 – 13
 • více jak 14

POČET KURZŮCELKEM
15
2 až 39
4 až 623
7 až 1034
11 až 1311
více jak 1419

tabulka č.3

Graf
graf č. 5

V tomto zjištění bylo velice zajímavé, že je nejvíce dětí, které absolovovaly 7 až 10 kurzů plavání což svědčí o kvalitě naší práce i o vhodnosti v plavání pokračovat. Nejlepší je samozřejmě zjištění, že 19 dětí u nás plave stále a absolovovalo více jak 14 kurzů.

Jelikož rodiče, kteří absolovovaly více kurzů nedokázali přesně odpovědět na přesný počet nebyla tato skutečnost v některém dotazníku uvedena přesně, ale pouze informativně, proto jsem přesnou informovanost na počet kurzů nezpracovávala.

4. Na plavecký výcvik jste docházeli:

 • pravidelně
 • s přerušením
 • docházíte stále

DOCHÁZKACELKEM
pravidelně49
s přerušením10
docházíte stále52


Graf
graf č. 6

Zde je vidět, že rodiče s dětmi docházejí na plavecký výcvik pravidelně, což je jedenkrát týdně vždy ve školním roce od září do června a docházejí stále.

5. V jakém věku jste začali docházet na plavecký výcvik ( uveďte prosím věk v měsících ).

V této otázce jsem volila oprávněně věk v měsících jelikož plaveckou výuku i metodiku specifikuji pro své potřeby v měsících věku dle psychomotorického vývoje. Z těchto odpovědí je patrné, že většina rodičů s dětmi začíná ve věku mezi 5 a 6 měsícem, je to z pohledu psychomotoriky nejvhodnější věk, kdy dítě již zvládá základní úchopy má za sebou první i druhé vzpřímení a snadno se s ním komunikuje. Nejeví známky vzteku, vzdoru či odporu, ale vše co s ním rodič provází bere jako příjemné a důležité. Období po 11 měsíci již je minimální jelikož zde již dítě začíná preferovat samo sebe a je někdy obtížné v prvním období vzdoru začínat s novými věcmi nebo činnostmi, není to nemožné to nechci aby z toho vyplynulo, jen je to těžší. Samozřejmě čím starší dítě nastoupí na plavání je u něj možné sledovat strach, obavy, ale důkladnou a přirozenou cestou je schopno dojít ke konečnému příjemnému prožitku a naučit se plavat , skákat , pohybovat se pod vodou i ve vodě.

VĚKCELKEM
4 měsíce6
5 měsíců28
6 měsíců27
7 měsíců4
8 měsíců7
9 měsíců6
10 měsíců2
14 měsíců1
17 měsíců1
18 měsíců2
24 měsíců4
30 měsíců2
32 měsíců1
36 měsíců3
45 měsíců1
48 měsíců2
více jak 49 měsíců4

tabulka č. 5

Graf
graf č. 7


DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI

Tato část se týkala činnosti baby clubu jeho vlastního zázemí a proto jsme zvolili škálu školního hodnocení od 1 do 5.

1. Jak hodnotíte prostředí našeho zařízení.

ŠKOLNÍ HODNOCENÍCELKEM
134
248
314
43
50

tabulka č. 6

Graf
graf č.8

Velice příjemné hodnocení a jsem velice ráda, že se prostředí líbí.

2. Jak hodnotíte osobní pohodlí zajištěné při návštěvě BC Lachtánek.

ŠKOLNÍ HODNOCENÍCELKEM
139
243
316
42
50

tabulka č. 7

Graf
graf č. 9

Hodnocení osobního pohodlí vím, že odpovídá možnostem baby clubu. Jelikož je club v suterénu domu a doopravdy již nelze prostory rozšířit často je v recepci několik rodičů najednou a doopravdy tam osobní pohodlí není.

3. Jak hodnotíte přístup personálu na recepci.

ŠKOLNÍ HODNOCENÍCELKEM
196
22
31
40
52

tabulka č. 8

Graf
graf č. 10

Za toto hodnocení jsem velice ráda, jelikož vím, že zaměstnanci odvádějí svou práci zodpovědně a klienti jsou s nimi spokojeni.

4. Jak hodnotíte přístup instruktorek v bazéně při výuce plavání.

ŠKOLNÍ HODNOCENÍCELKEM
193
26
30
40
52

tabulka č. 9

graf č. 11

První vizí bylo rozčlenit toto hodnocení na jednotlivé instruktorky, které plavaly a nyní plavou v baby clubu.Jelikož dvě odešly již před 4 lety a nové dvě nastoupily v dubnu 2010, ponechala jsem toto hodnocení bez uvedení jména instruktorky. Od začátku vedu skoro veškeré hodiny já a jedna instruktorka, která ke mně nastoupila v roce 2008 začala vést plavecké hodiny odpoledne po dva dny v týdnu . Určitě by to asi byl i nepoměr hodnocení vůči mé osobě, proto jsem nakonec přistoupila k této variantě - výsledek mě velice potěšil a jsem ráda, že naše práce má kladný pozitivní odraz u rodičů i dětí.

5. Jak hodnotíte obsah výuky.

ŠKOLNÍ HODNOCENÍCELKEM
186
212
30
40
52

tabulka č. 10

Graf
graf č. 12

Hodnocení výuky je velice kladné a proto jsem ráda, že moje osmiletá práce má smysl a její posloupnost se líbí, i když vím, že někdy rodiče nechtějí tak často potápět sebe i děti, ale nakonec dospějí ke stejnému názoru a později si dokáží i tyto chvíle užít.

Plaveckou výuku často doplňuji zpestřením jako je skluzavka, nebo plavání v pyžamech či tričkách, které představují zátěžové podmínky při pádech, samozřejmě plavou v pyžamech popř. tričkách i rodiče a samozřejmě i instruktorky vedou hodinu a jsou oblečeny také stejně s rodiči.

Plaveckou výuku většinou vedeme z vody tím pádem máme přímý kontakt s rodičem i dětmi což je další pozitivum.

6. Jak Vám vyhovuje počet dětí ve skupince

5 dětí plavání rodiče s dětmi

Tento počet se preferuje u dětí, které plavou s rodiči od 5 měsíců do 3 let . Je to počet vhodný pro rodiče i instruktorku, která dokáže s tímto počtem vést odpovídající výuku a několikrát za hodinu i děti jednotlivě.

ŠKOLNÍ HODNOCENÍCELKEM
160
224
33
40
50

tabulka č. 11

Graf
graf č. 13

6 .Jak Vám vyhovuje počet dětí ve skupince

6 dětí plavání dětí bez rodičů

Tento počet se preferuje u dětí, které plavou již samy bez rodičů v bazéně od 3 let věku. Počet je vhodný při soutěžích a dovednostech, jelikož se lépe plave po dvojicích než po jednotlivcích. V tomto počtu instruktorka zvládá plaveckou výuku s využitím všech plaveckých pomůcek i s jednotlivou kontrolou všech dětí.

ŠKOLNÍ HODNOCENÍCELKEM
129
223
37
46
53

tabulka č. 12

Graf
graf č. 14

7. Označte prosím výhody (libovolné množství):

 • možnost přeobjednání
 • uzpůsobení se času výuky
 • délka plavecké výuky
 • rozložení kurzů na lekce
 • možnost náhradních hodin
 • možnost vzít sebou druhé dítě
 • možnost vzít sebou návštěvu na výuku
 • možnost fotografování a natáčení rodinných příslušníků u bazénu
 • možnost fotografování pod vodou služba BC
 • možnost natáčení na videokameru pod vodou služba BC
 • osobní konzultace o plaveckém výcviku
 • vybavenost provozovny ( herna, recepce, šatna )
 • možnost zakoupení drobného pohoštění
 • možnost zakoupení plaveckých pomůcek
VÝHODYCELKEM
možnost přeobjednání78
uzpůsobení se času výuky38
délka plavecké výuky50
rozložení kurzů na lekce45
Možnost náhradních hodin96
Možnost vzít sebou druhé dítě63
Možnost vzít sebou návštěvu81
Možnost fotografování a natáčení rodinných příslušníků u bazénu73
Možnost fotografování pod vodou služba BC64
Možnost natáčení pod vodou služba BC49
osobní konzultace o plaveckém výcviku37
vybavenost provozovny ( herna, recepce, šatna )49
Možnost zakouení drobného pohoštění85
Možnost zakoupení plaveckých pomůcek80

tabulka č. 13

Graf
graf č. 15

Výhody, které jsem shledala jsou velice příjemné a proto jsem ráda, že byly i takto kladně ohodnoceny. Nejvíce se osvědčuje možnost náhradních hodin popřípadě dohod o dni či čase konání kurzu plavání. Návštěvy rodinných příslušníků jsou velice oblíbené, ale často se stává, že při návštěvě jsou děti nepozorné a roztěkané. Kurzy jsou rozděleny na lekce po 10 a 20 lekcích a do roka se stihnou 4 bloky 10 lekcí a 2 bloky 20 lekcí. Blok má svoji posloupnost i rozdělení a je striktně dodržován.

Do osobních komentářů bylo zaznamenáno 7 dodatků, všechny kladného znění.

Zařazování nových pomůcek. Blízko bydliště. Dobře zorganizované návaznost plavání i objednávání a přeobjednávání. Výborný přístup všech k rodičům i dětem. Při samotném plavání dítěte možnost odjet a vrátit se. Osobní přístup, instruktorky si umí u dětí sjednat respekt. Vnímám rozdíl mezi výukou vedenou pí.Zábranskou a ostatními instruktorkami. Paní Zábranská jedná sebejistě, vzbuzuje respekt o její profesionalitě nemám pochyb.

Nevýhody, které jsem shledala.

Nechtěla jsem u této otázky volit výpis a proto jsem zde nechala volný prostor na doplnění. Celkem bylo 44 komentářů.

Nejvíce zařazený a to 24 komentáři byl malý obslužný prostor ( šatna, recepce ). Na základě tohoto zjištění jsem přistoupila k rekonstrukci stávajících prostor a k výměně stávajícího nábytku za menší abych docílila větší prostor.

Dalšími shledanými nevýhodami byly tyto komentáře : dlouho nebylo žádné focení a natáčení pod vodou. Rekonstrukci by zasloužily sprchy ( a ty také procházejí rekonstrukcí a ještě přibude jedna sprcha přímo na bazéně ). Málo náhradních hodin, parkování v zimě. Není sleva pro druhého sourozence 2 komentáře. Kurz čekající na svou lekci ruší probíhající hodinu v bazéně 2 komentáře. Malý bazén pro 5 až 6 lete děti ( od září bude bazén větší ). Děti při manipulaci leží na zemi, ostré hrany na topení. Malý výběr občerstvení - jogurtové mléko, sendvič . Lepší webové stránky, cena kurzu, zobrazení teploty vody, potvrzení o splněných hygienických vlastnostech vody. Lekce se 6 dětmi s rodiči je moc. Vzít s sebou druhé dítě je někdy nezbytné, ale při počtu 6 dětí je každé další dítě příliš. Doba na sprchování a oblékání po kurzu by měla být delší o 10 minut. Studená voda. Pro kojence , zejména v zimě by stačila délka lekce 30 minut. Vyměnit židle za stabilnější ( již jsem nakoupila stabilnější židle ). Občasný problém s parkováním. Výuka 5 dětí s rodiči je z mého pohledu maximální počet, při vyšším počtu se vytrácí uvolněnost, pohodovost a při některých činnostech jsou dlouhé prostoje.

PLAVECKÁ VÝUKA

( zakroužkujte odpovídající odpověď )
1. Považujete kojenecké plavání a další pokračující výuku za přínosnou a důležitou, při vývoji dítěte a přípravě na další sportovní činnost jakož i při nečekaném pádu do vody?

 • ANO
 • NE
 • NEUMÍM POSOUDIT

ODPOVĚĎCELKEM
ANO92
NE 2
NEUMÍM POSOUDIT7

tabulka č. 14

Graf
graf č.16

Odpovědi odpovídají mému názoru a proto mohu v této činnosti dále rozvíjet svoji práci.

Zde jsem nechala napsat volné komentáře. Toho využilo 14 dotázaných.

Chodím do bazénu i se školkou a rozdíly jsou obrovské. Děti z kurzu plvání v BC se vody nebojí, mají kladný vztah a znají možná nebezpečí. Zdá se mi přínosné až od 3 let. Už se mi to potvrdilo, když klopýtla v 8 měsících dcera ve vaně - děkuji.Rozhodně ano, děti jsou více otužilé a nezmatkují když do té vody spadnou. Na vývoj dítěte podle mého názoru kojenecké plavání vliv nemá. přínos vidím spíše v tom, že umí ve vodě reagovat a je mu to známé prostředí. Dítě se naučí lépe režimu posílí tělo a rozvíjí svou motoriku, při pádu do vody dítě nezmatkuje a ví co dělat. Při přípravě na jiné sportovní činnosti ne, pokud má dítě plavání v oblibě, může mu pomoci se zorientovat při nečekaném pádu do vody. Vývoj neumím posoudit, nečekaný pád ano. Děti si plavání velice užívají, usnadňuje to koupání doma mytí hlavy. Během kurzu jsme několikrát spadli do venkovního jezírka a díky kurzům se syn neutopil, protože se otočil a chytil se břehu. Syn spadl do bazénu a díky kurzům si poradil a neutopil se. Zažila jsem pád chlapce do bazénu a díky kurzům si poradil, doplaval ke břehu a vylezl. Přestože se syn nerad potápěl, věděl co dělat a nebyl vylekaný, když ho podrazily děti v bazéně a potopil se pod vodu. Jedním z důvodů proč jsme začaly chodit na kurzy je strach z pádu do vody u prarodičů, chtěla jsem aby se dcera nebála vody a nepanikařila v ní.

2. Vyhovovala Vám daná posloupnost cviků:

abeceda potápění – potopení – poslání k rodičům pod vodou – skoky ze sedu z destičky – orientace pod vodou – volný skok – volný pád ....?

 • ANO
 • NE
 • NEUMÍM POSOUDIT

ODPOVĚĎCELKEM
ANO96
NE 1
NEUMÍM POSOUDIT3

tabulka č. 15

Graf
graf č. 17

Z těchto odpovědí je správný přínos dané posloupnosti, kterou nadále rozšiřuji o nové poznatky i plavecké prvky.

3. Osvědčil se vám v praxi nácvik pádu do vody?

 • ANO
 • NE
 • ZATÍM NE
 • NE, ALE VĚŘÍM, ŽE TO JE V PRAXI PRAKTICKÉ

ODPOVĚĎCELKEM
ANO34
NE 2
ZATÍM NE32
NE,ALE VĚŘÍM, ŽE TO JE V PRAXI PRAKTICKÉ34

tabulka č. 16

Graf
graf č. 18

Při počtu 34 odpovědí, že se jim pád osvědčil je velice pozitivní, že tyto děti dokázaly správně zareagovat a nic se jim nestalo a pokračují v plavání nadále.

4. Vyhovovaly Vám zvolené plavecké pomůcky pro nácvik plavání.

 • ANO
 • NE

ODPOVĚĎCELKEM
ANO101
NE 0

tabulka č. 17

Graf
graf č. 19

Plavecké pomůcky, které používáme jsou od firmy DENA a jsem velice ráda, že s nimi pracuji, jelikož mají rozmanitý rozsah využití.

Volný komentář vyplnilo 6 dotazovaných.

Líbí se mi, že se pomůcky stále doplňují, je to zajímavé pro děti i rodiče Zakoupila jsem je domů. Využíváme je i doma 2 komentáře.Nejvíce oceňuji pásky a žáby. Byla jsem nadšená z pásku a kroužků, dera se s nima naučila plavat a očividně se jí líbí, že se může sama pohybovat ve vodě.

5. Návrhy a doporučení k plaveckému výcviku.

Tuto otázku s volným komentářem jsem zařadila pro možnost zlepšení mé práce, protože né vždy mám zpětnou pravdivou vazbu od rodičů s vlastními návrhy.

Čekala jsem více komentářů a návrhů, ale i za 14 komentářů jsem velice ráda.

Moc se nám líbily hodiny s Danou a Marcelou - moc děkujeme ! Instruktorka a způsob výuky mi vyhovuje, 5 leté dítě již potřebuje dril, néjen písničky a hraní. Hlavně pokračujte - děkuji Vám. Doporučuji i kamarádkám, je to paráda. Vyhovuje mi méně direktivní vedení hodiny, nevyžaduji nácvik potápění, hlavní je pro mě seznámit dítě s vodou, radost z vody , teprve později nácvik plavání a splývání. Zlepšit organizaci ( termíny, hodiny začínajících kurzů ). Teplejší voda. V jiném klubu jsem byla zvyklá používat pásky a kroužky na ruce už v kojeneckém věku, děti byly mnohem dříve zvyklé pohybovat se ve vodě samostatně, byly aktivnější.S dosavadním plaveckým výcvikem jme velmi spokojeni. Možnost dalšího fotografování a natáčení pod vodou. Nejsem odborník, tak nedokážu posoudit, ale já i dcera jsme zde velmi spokojené. Myslím, že to máte dobře vymyšlené a hlavně působíte dojmem, že víte co děláte, děkujeme za spolupráci. Velké poděkování všem. Proškolit nové instruktorky a seznámit je s Vaší plaveckou metodikou - těšíme se na větší bazén.

HODNOCENÍ DOTAZNÍKU

Z výsledků dotazníků jsem vyhodnotila jednotlivé otázky, na které jsem vždy dala vlastní vysvětlení. Cílem výzkumu bylo zjistit informovanost klientů kojeneckého plavání v BC Lachtánek v Mladé Boleslavi s plaveckou výukou i celkovou spokojeností klubu. Nyní probíhá celková rekonstrukce prostor a stavba nového bazénu a věřím, že veškerá nespokojenost s pohodlím nyní ustoupí.

Co se týče výuky plavání jsem velice spokojená, že moje práce má svůj opodstatněný význam a výsledky o účasti dětí o tom jenom hovoří.

Výsledky dotazníku, pro mě byly důležité a zároveň velice pozitivní a budu se snažit některé poznámky vyřešit či doopravit. Počet vrácených dotazníků pro mě byl velice příjemný i dotazníky od rodičů dětí, kteří u nás již neplavou jsou velice přínosné.

Velice mě potěšilo i osobní hodnocení mé práce, které jsem získala z dotazníků.

Z hodnocení dotazníku vyplývá, že klienti jsou v prostředí BC Lachtánek spokojeni jak s přístupem personálu, instruktorek i zázemím a se zařízením. Toto je velice zajímavé a kladné zjištění pro další rozvoj mé činnosti.

OSOBNÍ VÝZKUM

Vím, že můj klub za 8 let navštívilo mnoho rodičů s dětmi a často jsem slýchávala otázku. Kolik lid zde plavalo, s kolika lidmi jsme vedla plaveckou výuku ? A nikdy jsem nedokázal na danou otázku přesně odpovědět, proto jsem v archivu našla všechny přihlášky dětí, kteří u mě kurz absolovovaly a udělala osobní průzkum. Z toho jsem zjistila, že v mém klubu prošlo plaveckou výukou od prosince 2002 do června 2010 celkem 1078 dětí, na což jsem patřičně pyšná.

Posledním zajímavým výpočtem je počet stále plavajících dětí bez přerušení, které začaly v uvedených letech a plavou stále : ( červen 2010 )

Rok 2003 1 dítě
Rok 2004 6 dětí
Rok 2005 7 dětí
Rok 2006 13 dětí
Rok 2007 17 dětí
Rok 2008 31 dětí
Rok 2009 23 dětí
CELKEM 98 dětí
2010 © Copyright Baby Club Lachtánek | Všechna práva vyhrazena | All rights reservedDesign by Jean la Taupe